Vertaisarviointi

Vertaisarvioinnin periaatteet

Kaikki Faravidille tarjotut tutkimusartikkelit käyvät läpi vertaisarviointiprosessin, jonka tarkoituksena on varmistaa aikakauskirjassa julkaistavien käsikirjoitusten korkea tieteellinen taso. Pääkirjoitukset, katsaukset, kirja-arviot tms. voidaan tapauskohtaisesti arvioida kevyemmin toimituksen sisällä, jolloin ne julkaistaan ilman erillistä tieteellistä laadunarviointia. Tarjotun käsikirjoituksen tulee olla aiemmin julkaisematon ja Faravidin kirjoitusohjeiden mukaan laadittu. Käsikirjoitus ei saa olla samanaikaisesti tarjolla julkaistavaksi muissa julkaisukanavissa.

Toimitus tutustuu sille tarjottuihin käsikirjoituksiin, arvioi alustavasti niiden tieteellisen tason ja päättää vertaisarviointiprosessin käynnistämisestä. Mikäli toimitus ei pidä arviointiprosessin käynnistämistä perusteltuna esimerkiksi käsikirjoituksen sisällön tai keskeneräisyyden vuoksi, se voi pyytää kirjoittajaa tekemään tekstiin muutoksia tai hylätä julkaisuehdotuksen. Arviointiprosessin käynnistämisestä ja sen aikataulusta, mahdollisesti edellytettävistä muutoksista tai hylkäävästä päätöksestä pyritään ilmoittamaan kirjoittajalle mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 30 päivän kuluessa artikkeliehdotuksen jättämisestä.

Vertaisarviointiprosessissa toimitus pyytää lausunnot käsikirjoituksen julkaisukelpoisuudesta vähintään kahdelta arviointitehtävään kutsutulta asiantuntijalta. Arvioijat eli refereet ovat toimituksen ulkopuolisia ja arvioitavan käsikirjoituksen suhteen riippumattomia väitelleitä tutkijoita tai muita tieteenalan asiantuntijoita. Arviointi suoritetaan anonyymisti (kaksoissokko): kirjoittajan henkilöllisyyttä ei kerrota arvioijille eikä arvioijien tietoon saateta kirjoittajan tai toisten arvioijien nimiä.

Lausunnot saatuaan toimitus lähettää ne tiedoksi kirjoittajille ja kertoo samalla mahdolliset omat muutos- ja täydennysehdotuksensa. Mikäli arvioijat ovat puoltaneet käsikirjoituksen julkaisemista vähäisin tai suurehkoin muutoksin, esittää toimitus tässä yhteydessä myös näkemyksensä siitä, mitä ehdotetuista muutoksista se pitää edellytyksenä artikkelin julkaisemiselle. Toimitus voi pyytää kirjoittajaa laatimaan käsikirjoituksen uuden version mukaan saatteen, jossa otetaan kantaa arvioijien huomioihin ja perustellen kerrotaan, miten muutosehdotukset on huomioitu.

Toimitus arvioi tapauskohtaisesti, ovatko alkuperäiseen julkaisuehdotukseen tehdyt muutokset niin huomattavia, että ne edellyttävät uutta arviointikierrosta. Käsikirjoituksesta voidaan pyytää kolmas lausunto myös silloin, jos saadut lausunnot ovat keskenään ristiriitaisia. Lausuntojen ja kirjoittajan mahdollisesti laatimien muutosten perusteella toimitus tekee lopullisen päätöksen käsikirjoituksen julkaisemisesta tai hylkäämisestä.

Ohjeet vertaisarvioijille

Vertaisarviointi tapahtuu Journal.fi-järjestelmän kautta. Vertaisarvioijille lähetetään kutsu käsikirjoituksen arvioimisesta. Keskustelu ja lausunnon jättäminen tapahtuu järjestelmän sisällä, jonka käyttäminen edellyttää Journal.fi-tunnusten luomista. Ongelmatilanteissa voi olla yhteydessä yhteystiedoista löytyvään teknisen tuen yhteyshenkilöön.

Asiantuntijalausunnon tarkoituksena on auttaa toimitusta päättämään käsikirjoituksen tieteellisestä julkaisukelpoisuudesta. Arvioijana toimiminen on luottamustehtävä, johon lupautuessaan asiantuntija sitoutuu käsittelemään käsikirjoituksia luottamuksellisesti ja olemaan käyttämättä niiden sisältöä omaksi edukseen. Käsikirjoituksista ei saa keskustella eikä niitä saa näyttää ulkopuolisille.

Arvioijia pyydetään ottamaan vapaamuotoisissa ja perustelluissa arvioissaan kantaa tarjottujen käsikirjoitusten julkaisukelpoisuuteen neliportaisella asteikolla. Arvioija voi suositella käsikirjoituksen 1) julkaisemista sellaisenaan, 2) julkaisemista vähäisin muutoksin, 3) julkaisemista suurehkoin muutoksin tai 4) hylkäämistä. Lausunnot ovat luonteeltaan neuvoa-antavia, eivätkä ne sido toimitusta julkaisupäätöksen tekemisessä. Arviointikierroksen tavoiteaika on noin kuusi viikkoa.

Lausunnossaan asiantuntijan toivotaan arvioivan käsikirjoituksen ansioita ja puutteita esimerkiksi sisällön, rakenteen, kysymyksenasettelun, tutkimusmenetelmien käytön, lähdeaineiston ja johtopäätösten osalta. Myös muihin seikkoihin, kuten kieliasuun, viittaustekniikkaan, taulukoiden ja kuvien selkeyteen sekä tutkimusaiheen tieteelliseen relevanssiin on suotavaa ottaa kantaa.

Toimitus odottaa asiantuntija-arvioiden olevan perusteltuja, asiallisia ja rakentavan kriittisiä. Mahdollisimman konkreettiset kehitysehdotukset auttavat tekijää työstämään käsikirjoitustaan entistä paremmaksi. Lausunnossa on lisäksi syytä tuoda julki käsikirjoituksen päällekkäisyys aiemmin julkaistun aineiston kanssa sekä mahdolliset epäilyt plagioinnista tai puutteista viitteiden ja lähteiden merkinnän suhteen.

Vertaisarvioinnista ei makseta palkkiota, mutta asiantuntija-arviointitehtävät lasketaan tieteelliseksi ansioksi.